jueves, 22 de marzo de 2012

Comunicado do Colectivo de PDI Interino da USC

Para a súa difusión entre a comunidade universitaria, a continuación se presenta o contido do comunicado do Colectivo de PDI Interino da USC:

Comunicado do Colectivo de PDI Interino da
Universidade de Santiago de Compostela
O colectivo de profesores interinos da USC (CIUSC) quere expresar as súas inquedanzas polo futuro da Universidade pública, a que está a prestar un servizo esencial para a sociedade.
No caso da USC esa situación é particularmente grave, o que ocasiona un aumento da precariedade do persoal e mesmo a perda do posto de traballo despois de moitos anos de dedicación á Universidade. Estas son as circunstancias nas que se atopan distintos colectivos, como os profesores asociados, os profesores interinos, os contratados con cargo a proxectos de I+D, os investigadores dos Programas de Recursos Humanos (Parga Pondal, Ramón y Cajal, …) e os PAS interinos.
Consideramos preciso concienciar á sociedade da necesidade de que a Universidade poda seguir prestando un servizo básico para a sociedade con calidade. O Plan de Financiamento Universitario da Xunta de Galicia e o Real Decreto-lei 20/2011, que implica unha taxa de reposición cero, supoñen unha grave ameaza á continuidade do servizo prestado pola nosa institución. Os fortes recortes que están sufrindo todas as partidas de gasto atentan gravemente contra a calidade do servizo integral que debe prestar a nosa universidade. Sirvan de mostra do deterioro da calidade os grupos de estudantes excesivamente numerosos ou, a non cobertura de xubilacións, que implicará que outras áreas de coñecemento con capacidade cuantitativa, pero sen a necesaria especialización, cubran a docencia desas materias. A redución dos servizos e persoal de limpeza, seguridade ou actividades deportivas, a redución de fondos para adquisicións bibliográficas ou a interrupción de coleccións periódicas, as restricións para fotocopias, material e reactivos para impartir as prácticas constitúen máis exemplos.
Nesta preocupante situación, o noso colectivo percibe un esquecemento múltiple por parte da institución universitaria na que presta servizos docentes, investigadores e de xestión fundamentais para o seu funcionamento. A día de hoxe a USC conta con 57 profesores interinos dos que, 27 o son por vacante (á espera da cobertura definitiva do posto de traballo) e, nos restantes, hai un número importante de substitucións de moi longa duración por cargo académico, servizos especiais ou comisión de servizos. A realidade mostra que as substitucións por vacante, xubilación, e mesmo as situacións de servizos especiais ou cargo académico acaban converténdose en interinidades de longa duración. De feito, 19 persoas do colectivo superan os catro anos de antigüidade, con situacións que poden chegar a duplicar e mesmo triplicar esa cifra, o que demostra que non se trata de meras substitucións conxunturais, senón de necesidades estruturais para garantir a cobertura da docencia.
Por outra banda, a ausencia de políticas de renovación do cadro de persoal e a non utilización das figuras contractuais de inicio da carreira docente (ex. Axudante), ten provocado que, nos últimos anos, unha grande parte das incorporacións ao PDI se teña producido a través de contratos temporais de substitución ou asociados, por ser as únicas convocatorias con capacidade de captación de profesorado nun número importante de áreas de coñecemento.
Logo de ser seleccionados en procesos competitivos, contamos en moitos casos, con anos de intensa dedicación docente, investigadora e de xestión, e vemos como as situacións de interinidade se prolongan e as perspectivas de estabilización non se concretan. 31 somos doutores e os outros están en distintas fases de realización da súa tese. No eido da docencia, impartimos materias en todos os niveis, tamén  en Másters Universitarios e Programas de Doutoramento. Temos participado activamente nas experiencias piloto de adaptación á Espazo Europeo de Educación Superior e no deseño das novas titulacións. No ámbito da investigación, publicamos artigos en revistas nacionais e internacionais de gran recoñecemento e libros, asistimos periodicamente a congresos e impartimos conferencias. Colaboramos activamente nos grupos aos que pertencemos e participamos en proxectos de investigación competitivos de carácter europeo, nacional e autonómico (nos que non podemos figurar como investigadores principais). Tamén participamos en contratos e convenios con administracións públicas e empresas privadas, tanto como investigadores principais ou como membros. Así, transferimos o coñecemento á sociedade. Tamén diriximos teses de doutoramento, Traballos Fin de Máster e Grao. Realizamos estadías de investigación en Universidades estranxeiras de recoñecido prestixio, mantendo un importante intercambio de coñecemento con grupos pioneiros nas temáticas da nosa investigación. No ámbito da xestión, desempeñamos cargos como vicedecanatos, secretarías de Departamento ou de Comisións Académicas de Máster. Tamén coordinamos prácticas en titulacións de grao e Máster, estudantes Erasmus, o Europrácticum. Moitos de nós conseguimos a acreditación para figuras de profesorado en procesos de avaliación externa.
Por todo o exposto, queremos que se tome conciencia da situación do PDI interino, ausente no debate actual, e se garanta a nosa permanencia e estabilización na USC.
Somos un colectivo moi diverso ao que contribúe grandemente a perpetuación da persoa na figura de interino como tal.

POR ISO REIVINDICAMOS:

1)      Prórroga automática de todos os contratos de profesores interinos seleccionados en procesos competitivos para o próximo curso (2012-2013), dado que se manteñen as necesidades docentes e existen fortes restricións para convocar novas interinidades.
2)      Recoñecemento do dereito á estabilización e establecemento das condicións para a promoción laboral.
3)      Que se retome o proceso de estabilización de interinos de longa duración e que se contemple coa mesma atención que ao resto de colectivos.
4)      Que se garanta unha mínima permanencia e estabilidade nos contratos de prórroga anual e que o PDI interino sempre finalice o cuadrimestre de docencia, para evitar prexuízos no desenvolvemento normal das materias que afecten ao estudantado.
5)      Que se inclúa especificamente o noso colectivo nas convocatorias públicas (proxectos, complementos, estadías, …), dado que nalgunhas a nosa categoría está excluída e noutras non aparece explícita.
6)      Que se teña en conta nas valoracións de méritos a intensidade e amplitude da nosa actividade docente. En moitos casos cada ano se imparten materias distintas, o que supón ter que se dedicar á preparación das novas materias, deixando nun segundo plano a investigación.

Por todo o anterior, confiamos na disposición a entender a nosa situación e a defender os nosos dereitos como traballadores da USC.

O colectivo de PDI Interino da USC

Escrito do Colectivo de Profesores Asociados LRU a tempo completo

Para a súa difusión entre a comunidade universitaria, a continuación se presenta o contido do comunicado do Colectivo de Profesores Asociados LRU a tempo completo deste centro:


Coñecida a proposta que a equipa reitoral levará este venres ao Consello de Goberno, os profesores asociados históricos LRU a tempo completo que levamos contratados unha media de trinta anos e ante os inminentes despedimentos que se derivan da dita proposta, queremos pór en coñecemento da comunidade universitaria que a Xunta de Facultade da Facultade de Ciencias Económica e Empresariais reunida en sesión extraordinaria o 7 de marzo de 2012 e que contou cunha asistencia masiva dos seus membros, acordou por unanimidade o seguinte escrito.

“A Xunta da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, reunida en xuntanza extraordinaria o 7 de marzo de 2012 para tratar a problemática do profesorado asociado-LRU, e a repercusión que tería a interpretación de que os contratos deste profesorado rematara o 3 de maio sobre a docencia na mesma, ACORDA por unanimidade trasladarlle á equipa reitoral o seguinte:

a) Entendemos que os contratos do profesorado asociado-LRU rematan de forma natural en setembro, ao final do curso académico.
Amparámonos en que por tratarse de prazos que afectan a vida académica hai que facer o cómputo dos cinco anos que sinala a disposición transitoria 4ª da Lei orgánica 4/2007 como anos académicos e non coma anos naturais; de acordo con esta interpretación, a finalización dos contratos terá lugar en setembro e non antes de finalizar o curso, co que os dereitos de terceiros, neste caso o alumnado, quedan salvagardados.
Cumprido este prazo e para o profesorado que se atope próximo á xubilación, solicitamos que a Universidade facilite que esa xubilación se resolva de forma satisfactoria para as partes.

b) Demandamos que, ao resto do de profesorado asociado-LRU desta Facultade que non estea nesa situación de xubilación, se lle garanta un contrato equivalente ata o ano 2015 (remate de curso) co compromiso dos profesores e profesoras –respaldado polo seu Departamento– de elaborar a tese de doutoramento nese período. Estes profesores e profesoras integraríanse nas figuras contractuais definidas na lexislación vixente segundo vaian acadando o grao de doutor. Para aqueles que ao final do período estean próximos á xubilación, a Universidade axudaraos no transito á esta.
Amparamos as nosas demandas en razón de:
  • Xustiza. Este colectivo ten prestado importantes servizos a Facultade case desde o seu nacemento e, á marxe do requisito da tese de doutoramento, ten sobradamente demostrada a súa capacidade docente e tamén investigadora, e non sería xusto nin ético prescindir dos seus servizos amparándose na interpretación ríxida dunha norma que ten outra interpretación máis garantista.
  • Necesidade. A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais ten o maior número de alumnos matriculados da Universidade de Santiago; en consecuencia, ten una gran carga docente que require de medios humanos, e non pode diminuír o seu cadro de profesores, senón que pola contra debe incrementalo para poder ofrecer un ensino de excelencia.
  • Legalidade. Existen posibilidades legais de contratar a este profesorado ata o ano 2015 ou máis, como se está a facer noutras universidades do Estado que tampouco teñen lei de universidade propia, como a Universidade de Valladolid, por exemplo.

A Xunta de Facultade entende, así mesmo, que o problema dos profesores asociados non se pode presentar como un problema conxuntural, xa que as necesidades docentes da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais van máis aló das prazas destes profesores, das que en ningún caso se pode prescindir, e debido tanto á carga de alumnos que atende como a estar comprometida na procura da excelencia, a través do traballo docente e investigador, precisa de maior atención no reparto de medios económicos e humanos da Universidade Santiago de Compostela.

Por último, tanto o colectivo afectado como a propia Xunta de Facultade agradeceríanlle unha pronta resposta.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2012

Asinado pola secretaria do centro e pola decana”.

É por iso que reivindicamos unha vez máis que se promova e defenda ante os órganos de goberno da USC o dereito á nosa permanencia nela e a lexítima estabilización.
Finalmente, queremos lembrar que o actual señor reitor no seu programa electoral asumía o compromiso explícito de asegurar a estabilidade de todo o persoal docente e investigador interino e contratato.

Colectivo de profesores asociados LRU a tempo completo


 

martes, 13 de marzo de 2012

El Reto Estratégico de la Internacionalización

El próximo viernes, 16 de marzo, en el Salón de Actos de nuestra Facultad, tendrá lugar la jornada inaugural del programa formativo que, sobre internacionalización de empresas y comercio exterior, organiza el Master en Dirección y Gestión de Comercio Exterior, dirigido específicamente a profesionales y expertos del Cluster Alimentario de Galicia. Numerosas empresas del sector (FEIRACO, COREN, ESTRELLA GALICIA, BODEGAS MARTÍN CODAX, PESCANOVA, etc.) pertenecen a esta agrupación empresarial, así como las tres universidades gallegas, estando la USC representada a través de la Vicerectoría Adxunta de Investigación e Innovación del Campus de Lugo.

En la Jornada de inauguración, que comenzará a las 9,45h, participarán junto a las más destacadas empresas gallegas de este sector, destacados expertos nacionales e internacionales, así como las instituciones gallegas y españolas más activas en la promoción exterior, como son el ICEX
y el IGAPE. La mesa inaugural estará presidida por el Rector de la USC.

jueves, 8 de marzo de 2012

Apadrinamiento de estudiantes Erasmus

La Asociación de Estudiantes de Económicas y Empresariales (AEE) promueve un programa de apadrinamiento para estudiantes de intercambio Erasmus, tanto para aquellos alumnos extranjeros que se encuentran cursando este año sus estudios en España, como para aquellos españoles que tienen previsto viajar con una beca en el próximo curso. En su página web ofrecen un formulario para inscribirse.

lunes, 5 de marzo de 2012

Premio Fulget 2011

Xa está aberto o plazo para a presentación de candidaturas para o Premio FULGET 2011 que otorga a Facultade á "unha empresa ou colectivo empresarial de caracter galego en recoñecemento a súa colaboración en accións encamiñadas a mellorar as relacións entre a actividade académica e a súa contorna profesional", segundo se indica nas bases do Premio. Todos os membros da Facultade , isto é, alumnos, profesores ou persoal de administración e servizos, poden presentar as candidaturas antes do 15 de marzo, no decanato do centro.